Chuyên trang hành chính một cửa (ULIS FASTTRACT) – Nơi có thể tiếp cận hướng dẫn các thủ tục hành chính

Hanh chinh mot cua

Xem chuyên trang chính thức thuộc website Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN:

TẠI ĐÂY

“Ngày 31 tháng 5 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1276/QĐ-ĐHNN về việc Ban hành Quy chế tạm thời thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cán bộ Trường ĐHNN-ĐHQGHN.
Sau gần 05 tháng thử nghiệm triển khai Quy chế tạm thời thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cán bộ Trường ĐHNN-ĐHQGHN, ngày 28 tháng 10 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã ký Quyết định số 2598/QĐ-ĐHNN về việc Ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cán bộ Trường ĐHNN-ĐHQGHN.
Theo đó, quy chế được ban hành theo Quyết định số 2598/QĐ-ĐHNN ngày 28/10/2019 bao gồm 41 thủ tục hành chính liên quan tới 04 lĩnh vực công tác: hành chính tổng hợp, tổ chức cán bộ, khoa học công nghệ, kế hoạch tài chính trong đó có: 05 thủ tục liên quan đến công tác hành chính, 22 thủ tục liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, 13 thủ tục liên quan đến công tác khoa học công nghệ và 01 thủ tục liên quan đến công tác kế hoạch tài chính. Bên cạnh đó, một số thủ tục liên quan đến 03 lĩnh vực này cũng sẽ được tiếp nhận và giải quyết qua hộp thư điện tử: ulisfasttrack@vnu.edu.vn. So với quy chế tạm thời, quy chế chính thức bổ sung thêm 01 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực kế hoạch tài chính: (Thủ tục số 41: Xác nhận lương).
Sự ra đời của Bộ phận Hành chính một cửa dành cho cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN là bước tiến mới trong việc đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính mà Nhà trường đang tích cực triển khai trong nhiều năm trở lại đây.
Hy vọng trong thời gian tới, việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với cán bộ trong Trường sẽ được tiến hành nhanh gọn, hiệu quả và thuận lợi hơn.”

Trích từ mục Giới thiệu (Chuyên trang hành chính một cửa) – Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN