Thông tin giảng viên

STT

HỌ VÀ TÊN

EMAIL

HỒ SƠ

TỔ ĐẤT NƯỚC HỌC

1

Hoàng Hải Anh

lamia82hn@yahoo.com

anhhh@vnu.edu.vn

download
2 Nguyễn Hải Hà haiha281089@gmail.com download

3

 Lại Bảo Hoa

laibaohoa@gmail.com download

4

Nguyễn Diệu Hồng

dieuhongnguyen@gmail.com

hongnd@vnu.edu.vn

download
5 Hoàng Thị Thanh Hòa thanhhoahoang@yahoo.com.vn download

6

Phùng Hà Thanh

passionatethanh@gmail.com

download

7

Nguyễn Như Mai

mai74th@yahoo.com

mainn1982@vnu.edu.vn

download

8

Vũ Đoàn Thị Phương Thảo

grassfragrance@gmail.com

download

TỔ NGÔN NGỮ HỌC ANH

1

Nguyễn Hoà

hoadoe@yahoo.com

download

2

Nguyễn Thị Thu Hà

thuha2615@gmail.com

hantt@vnu.edu.vn

download

3

Nguyễn T Hồng Diệu

christy_d33@yahoo.com

dieunth@vnu.edu.vn

download

4

Nguyễn Hương Giang

vothanhphuoc99@yahoo.com

giangnh1969@vnu.edu.vn

download

5

Đỗ Thị Thanh Hà

habong54@yahoo.com

hadtt@vnu.edu.vn

download

6

Hoàng T Mai Hoa

longzang412@yahoo.com

download

7

Vũ Minh Huyền

vuhuyen84@gmail.com

download

8

Nguyễn T Thuỳ Linh

linhnguyen804@yahoo.com

linhntt@vnu.edu.vn

download

9

Đỗ Tuấn Minh

tuanminhcfl@gmail.com

download

10

Nguyễn T Huyền Minh

hmynh@yahoo.com

download

11

Đoàn Thị Nương

nuong.doan88@gmail.com

nuongdt@vnu.edu.vn

download

12

Võ Đại Quang

binhminhmoi21@yahoo.com

quangvd@vnu.edu.vn

download
13 Phạm Thị Thanh Thủy thuyptt78@yahoo.com download

14

Phạm Xuân Thọ

phamxuantho73@yahoo.com

thopx@vnu.edu.vn

download

15

Nguyễn T Linh Yên

linhyen.nguyen@gmail.com

yenntl@vnu.edu.vn

download

TỔ VĂN HỌC – GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA

1

Hoàng Thị Hạnh

hanhcm76@gmail.com

hthanh@vnu.edu.vn

download

2

Văn T Thanh Bình

vanthithanhbinh@gmail.com

binhvtt@vnu.edu.vn

download

3

Đào Thu Trang

tinychic81@yahoo.com

trangdtt1981@vnu.edu.vn

download

4

Đỗ Thu Hương

huongdo72@yahoo.com

huongdt1972@vnu.edu.vn

download 

5

Phan T Vân Quyên

quyen_0706@yahoo.co.uk

quyenptv@vnu.edu.vn

download

6

Đỗ Thị Mai Thanh

dothimaithanh@gmail.com

download
7 Nguyễn Thùy Trang mstrangnguyen1912@yahoo.com download

8

Lại T Thanh Vân

bluecloud151@gmail.com

download

VĂN PHÒNG KHOA

1

Đào Thu Hằng

littlecubi@yahoo.com

hangdt@vnu.edu.vn

download
2 Nguyễn Thị Ngọc Quyên ngocquyen210191@gmail.com download

Bài viết liên quan