Bộ môn Văn học – Giao tiếp liên văn hóa

BỘ MÔN VĂN HỌC – GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA:
1. Trưởng bộ môn: TS. Hoàng Thị Hạnh
Điện thoại: 01256 309 404
Email: hanhcm76@gmail.com, hthanh@vnu.edu.vn
2. Phó trưởng bộ môn: ThS. Văn Thị Thanh Bình
Điện thoại: 0989 664 992
Email: vanthithanhbinh@gmailcom, binhvtt@vnu.edu.vn

Bài viết liên quan