Bộ môn Đất nước học

BỘ MÔN ĐẤT NƯỚC HỌC:
1. Trưởng bộ môn: TS. Phùng Hà Thanh
Email: passionatethanh@gmail.com
2. Phó trưởng bộ môn: ThS. Hoàng Thị Thanh Hòa
Email: thanhhoahoang@yahoo.com.vn

Bài viết liên quan